Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Centrum Usług
Rehabilitacyjno-
-Terapeutycznych
"Szansa"


Cele i zadania
Zasady udostępnienia
Wykaz sprzętu
Druki
Jak trafić?
Kontakt
 
 
Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
Centrum Usług Rehabilitacyjno - Terapeutycznych "SZANSA"
w Nowych Skalmierzycach ul. Kolejowa 18.I. Postanowienia ogólne.

1.Centrum Usług Rehabilitacyjno - Terapeutycznych „SZANSA” zwane dalej „Centrum” świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 2.Centrum świadczy swoje usługi na rzecz osób niepełnosprawnych które:
- utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,których konieczność korzystania ze sprzętu potwierdził lekarz prowadzący.
- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, których konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego potwierdził lekarz prowadzący.
3.Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych zwanych dalej „sprzętem”, przeznaczonych do udostępnienia określa załącznik nr 1 do niniejszych „Zasad”, który dostępny jest w siedzibie Centrum.
4.Centrum odpowiada za użyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkody, określony ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. Zasady wypożyczenia sprzętu

1.Podstawy udostępnienia sprzętu stanowią:
a) wniosek wypełniony przez ubiegającego się, jego przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego wnioskodawcy), opiekuna prawnego lub pełnomocnika - wzór wniosku określa załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
b) umowa użyczenia zawarta pomiędzy osobami działającymi w imieniu Centrum a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy - wzór umowy określa załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
2.W przypadku udostępnienia sprzętu o wartości przekraczającej wysokość przeciętnego wynagrodzenia tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale roku poprzedzającego rok w którym wypożyczono sprzęt, ogłoszonego oświadczeniem Prezesa GUS, Wypożyczający na zabezpieczenie ewentualnych szkód Centrum składa podpisany weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - wzór deklaracji określa załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.
3.Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości, zalecenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania ze sprzętu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze sposobem użytkowania sprzętu.
4.Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres 4 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 5.
5.W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, Wypożyczający zawiadamia Centrum w formie pisemnej w terminie nie późniejszym, niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.
6.Przekroczenie terminu użyczenia sprzętu o 10 dni ponad termin określony w umowie upoważnia Centrum do odebrania sprzętu.

III. Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt.

1.Sprzęt winien być zwrócony w stanie nadającym się do dalszego użytkowania.
2.W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy Wypożyczającego koszty jego naprawy pokrywa Wypożyczający.
3.W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający zobowiązany jest on do zakupu tego sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego sprzętu.

IV. Zasady ewidencjonowania usług.

Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje nr katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się osobę wypożyczającego, datę użyczenia i zwrotu sprzętu. Karta zawiera podpisy przedstawicieli Centrum i Wypożyczającego. Niezależnie od tego prowadzi się, w systemie elektronicznym, zbiorczą ewidencję posiadanego przez Centrum sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane:
-nazwa i nr katalogowy sprzętu,
- data udostępnienia i zwrotu sprzętu,
- imię i nazwisko oraz adres Wypożyczającego,
- uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu,
- sposób zabezpieczenia.

V. Postanowienia końcowe

1.Centrum służy prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu.
2.W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Centrum ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu sprzętu.
3. Centrum ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.
Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski