Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Centrum Usług
Rehabilitacyjno-
-Terapeutycznych
"Szansa"


Cele i zadania
Zasady udostępnienia
Sposób i stawki odpłatności
Wykaz sprzętu
Druki
Jak trafić?
Kontakt
 
 
Sposób i stawki odpłatnościSposób i stawki odpłatności za sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze wypożyczane w ramach Centrum Usług Rehabilitacyjno - Terapeutycznych „Szansa.

1. Biorący do używania ponosił będzie odpłatność za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w następującej wysokości:

a) łóżko szpitalne - 1,-zł. za każdy dzień,
b) łóżko elektryczne - 1,50 zł. za każdy dzień,
c) rowerek rehabilitacyjny - 2,- zł. za każdy dzień
c) pozostały sprzęt - 0,50 gr. za każdy dzień.

2. Należność wpłacana będzie do kasy Stowarzyszenia do 5 dnia po upływie każdego miesiąca.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wpłaty na wskazane konto Stowarzyszenia (z zachowaniem powyższego terminu).

3. W przypadku zdania sprzętu w trakcie miesiąca należność wyliczana będzie za każdy dzień wypożyczenia i wpłacana w dniu zdania sprzętu.

4. Wpływy z wypożyczeń przeznaczone będą na działalność Statutową Stowarzyszenia związaną
z Centrum, a przede wszystkim bieżące naprawy i konserwację posiadanego sprzętu i urządzeń oraz zakupienie nowego sprzętu i urządzeń.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wypożyczający może, na jego wniosek (lub wniosek przedstawiciela ustawowego), być częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:
-wysokie koszty leczenia w rodzinie,
- zdarzenia losowe.

6. Sprzęt odbierany i zdawany jest przez biorącego do używania lub przedstawiciela ustawowego. Ewentualny transport zapewnia wypożyczający we własnym zakresie.
Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski