Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Stowarzyszenie
Rozwoju Dziecka
i Rodziny


O Stowarzyszeniu
Misja, działania
Ogłoszenia
Statut
Statuetka
Historia
Budynek
Jak trafić?
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut Stowarzyszenia

<Poprzednia strona>


Rozdział V

Koła i Oddziały

§ 24

1. Zarząd Główny może powołać Koło Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków oraz oddział na wniosek na wniosek przynajmniej trzech zainteresowanych kół.
2. Władzami koła lub oddziału są :
1) Walne Zebranie Koła lub Oddziału,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
3. Walne Zebranie Koła lub Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła lub Oddziału należy:
1) uchwalanie planu działania,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5) podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków,
6) wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia
5. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła lub Oddziału zwoływane jest raz na cztery lata a sprawozdawcze raz na rok.
6. O terminie zebrania powiadamia Zarząd w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 21 dni przed planowanym terminem zebrania.
7. Nadzwyczajne walne zebranie koła lub oddziału zwoływane jest:
1) na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
2) na podstawie uchwał Zarządu Koła lub Oddziału,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub Oddziału,
4) na żądanie 1 ogólnej liczby członków Koła lub Oddziału.
8. Zarząd Koła lub Oddziału składa się z 3 do 4 osób Komisji Rewizyjnej z 3.
9. Zarząd Koła lub Oddziału wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
10. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
Komisja kontroluje całokształt działalności Koła lub Oddziału, składa sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu i zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. W sprawach pozostałych dot. Kół i Oddziałów mają zastosowanie przepisy regulujące działalność Stowarzyszenia.

12. Koła i Oddziały nie mają osobowości prawnej i w sprawach majątkowych reprezentowane są przez Zarząd Główny Stowarzyszenia bądź przez upoważnione przez niego osoby.


Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić fundusze, papiery wartościowe, ruchomości i nieruchomości.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się :
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje,
3) darowizny i zapisy,
4) wpływy ze zbiórek publicznych,
5) inne wpływy.
3. Do podpisywania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia, umów, pełnomocnictw i innych aktów prawnych wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd Główny - w tym prezesa lub wiceprezesa
4. Dokumenty powodujące zmianę składników majątkowych podpisuje jedna z osób wymienionych w ust.3 lub inna osoba upoważniona przez Zarząd oraz główny księgowy Stowarzyszenia lub skarbnik.
5. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 26

1. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
2. Kadencja władz wybranych na zebraniu założycielskim trwa do dnia powołania nowych władz przez Walne Zebranie zwołane po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła komisję likwidacyjną w składzie 5 osób.
4. Jeżeli Walne Zebranie postanawiające o likwidacji Stowarzyszenia nie postanowi inaczej, majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz Kościoła Katolickiego.
5. Uchwałę o rozwiązaniu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

<Poprzednia strona>Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski