Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Stowarzyszenie
Rozwoju Dziecka
i Rodziny


O Stowarzyszeniu
Misja, działania
Ogłoszenia
Statut
Statuetka
Historia
Budynek
Jak trafić?
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut Stowarzyszenia

Aktualizacja: 1.04.2010

<Następna strona>Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę:
Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny .

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowe Skalmierzyce, a terenem działalności obszar Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Stowarzyszenie może obejmować swoim działaniem również obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia kół i oddziałów zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Statucie.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia, oraz pieczątki okrągłej z nazwą Stowarzyszenia.
Koła i oddziały mają prawo używania podobnych pieczątek za zgodą Zarządu Głównego.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność poprzez pracę społeczną swoich członków oraz zatrudnionych pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronna pomoc dziecku i rodzinie w zakresie opieki, wychowania, rehabilitacji i adaptacji społecznej.
2. Reprezentowanie interesów dziecka i rodziny - przeciwdziałanie ich dyskryminacji.
3. Podnoszenie poziomu kultury i oświaty.
4. Popularyzowanie wiedzy o zdrowiu.

§ 8

Stowarzyszenie realizując swoje cele podejmuje następujące działania:

1. Pomoc i współpracę z rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności, rodzin patologicznych i zagrożonych patologią.
2. Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczej.
3. Tworzenie i organizowanie placówek opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz stanowisk pracy.
4. Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej.
5. Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-wychowawczo-edukacyjnej skierowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych bez względu na ich wiek, rodzaj i stopień upośledzenia.
6. Prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej społecznej degradacji.
7. Prowadzenie poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego.
8. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i szkoleniowej w zakresie edukacji, wychowania, oświaty zdrowotnej, problematyki niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób zaburzonych psychicznie.
9. Integrację i aktywizację społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży.
10. Świadczenia pomocy społecznej, w tym pomoc materialną, pomoc rzeczową, świadczenia w naturze, odpłatne i nieodpłatne usługi osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub zdrowotnej, której same nie moga zapewnić wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Kryteria udzielania pomocy ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.
11. Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego i oświatowego, a także sportu i rekreacji.
12. Współdziałanie z administracją rządową i samorządową, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, organizacjami pozarządowymi,instytucjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny na terenie kraju i za granicą.

§ 9

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej przy pomocy następujących środków:

1. Gromadzenie środków pochodzących ze składek, darów pieniężnych i rzeczowych członków Stowarzyszenia, innych ofiarodawców, okazjonalnej sprzedaży prac wykonanych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności porzytku publicznego w ramach terapii i rehabilitacji, a także sprzedaży przedmiotów darowizny.
2. Zbiórki publiczne pieniędzy i sprzętu rehabilitacyjnego a także kwesta wśród przedsiębiorstw na cele Stowarzyszenia.
3. Gromadzenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz dochodów z tytułu zakupionych obligacji i bonów skarbowych.
4. Gromadzenie środków pochodzących z dotacji.
5. Prowadzenie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych dla rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży.
6. Organizowanie zajęć warsztatowych dla rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów terapii zajęciowej, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych.
8. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy .
9. Organizowanie wypoczynku podczas wakacji i ferii w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
10. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych.
11. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - również dla osób niepełnosprawnych oraz imprez o charakterze integracyjnym - wspierających aktywność osób niepełnosprawnych w tych dziedzinach.
12. Opracowywanie programów celowych, realizacja programów celowych w tym również służących zaspokajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych.
13. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.
14. Zgromadzone środki mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy.
2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków uczestników,
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.

§ 11

Członków przyjmuje Zarząd Główny na podstawie podpisanej przez nich deklaracji członkowskiej.
Zarząd Główny może uprawnienia do przyjmowania członków przekazać Zarządom Kół i Oddziałów.

§ 12

Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnosprawna, również zaburzona psychicznie nawet niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona (za zgodą rodziców lub opiekunów ).
Członek uczestnik ma prawa określone w § 13 ust.1, pkt 1 - 3.

§ 13

1.Członek zwyczajny ma prawo do:
1) uczestnictwa w pracach i działalności stowarzyszenia,
2) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
3) występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, w szczególności w Zebraniach Walnych i pracach organów, do których został wybrany,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) przestrzegania postanowień Statutu,
4) podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz Stowarzyszenia,
5) szerzenia idei Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków.

§ 15

1.Członkiem wspierającym może zostać osoba, która zamierza przyczynić się do rozwoju i realizacji celów Stowarzyszenia.
2.Członek wspierający ma prawo do występowania z wnioskami i postulatami do władz stowarzyszenia, obowiązek regularnego opłacania składek.

§ 16

1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
3. Tytuł członka honorowego może zostać nadany członkowi zwyczajnemu lub osobie nie będącej członkiem stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi mają prawa określone w § 13 ust.1, pkt 1 - 3.

§ 17

1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.
2) Skreślenia przez Zarząd Główny na skutek zalegania ze składkami przez okres jednego roku, nie brania udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia, nie uczestniczenia w dwóch Zebraniach Walnych bez usprawiedliwienia.
3) Śmierci członka.
4) Wykluczenia postanowieniem Zarządu Głównego w przypadku łamania postanowień Statutu, Władz, działania na szkodę stowarzyszenia, popełnienia czynu niegodnego.

§ 18

1. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu Głównego.
2. Odwołanie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2) Zarząd Główny.
3) Prezydium Zarządu.
4) Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja władz trwa 4 lata i kończy się dopiero z chwilą powołania następnych władz przez kolejne Walne Zebranie.
3.Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4.Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 20

Walne Zebranie Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
2. W skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się raz do roku w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Główny w ciągu 3 miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane:
1) uchwałą Zarządu Głównego,
2) uchwałą Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków stowarzyszenia.
6. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu odbywa się w sposób zwyczajowo przyjęty 21 dni przed terminem.
Zwołując Walne Zebranie wyznacza się jednocześnie drugi termin pół godziny po upływie pierwszego terminu.
W drugim terminie kworum nie obowiązuje.
7. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą pozostali członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście / bez prawa do głosowania/.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1) wybór członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, /za wyjątkiem Zarządów Kół i Oddziałów /,
2) udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na podstawie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie uchwał w sprawie programu i kierunków działania Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Główny,
5) uchwalanie wysokości składki członkowskiej, zasad jej pobierania,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku kworum uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.

§ 21

Zarząd Główny

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia liczy od 7 do 15 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków w trakcie kadencji Zarząd Główny ma prawo do uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1 liczby członków. Kandydatury zatwierdza Walne Zebranie.
3. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2) uchwalanie rocznych planów działalności i planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, 3) kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
4) powoływanie na wniosek zainteresowanych kół i oddziałów, ustalanie zasięgu terytorialnego ich działalności, nadzorowanie ich działalności i rozwiązywanie,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6) zwoływanie Walnego Zebrania.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku i zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia. Posiedzenia mogą być również zwoływane przez Komisję Rewizyjną, 1 członków Zarządu lub Prezydium Zarządu Głównego.
5. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 22

Prezydium Zarządu Głównego

1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu Głównego i wykonuje jego uchwały.
2. W skład Prezydium wchodzą prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
3. Prezydium wybierane jest przez Zarząd Główny w głosowaniu tajnym.
4. Do kompetencji Prezydium należy:
1) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
2) opracowywanie rocznych planów działalności i planów finansowych,
3) zwoływanie Walnego Zebrania oraz posiedzeń Zarządu Głównego,
4) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów w granicach upoważnień Zarządu
Głównego, 5) zarządzanie bieżące majątkiem i funduszami Stowarzyszenia ,
6) wnioskowanie do Zarządu Głównego o powołanie lub zawieszenie działalności kół i oddziałów, sprawowanie nadzoru nad ich działalnością oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy, zawieszanie lub uchylanie uchwał kół i oddziałów jeżeli są one sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia, uchwałami nadrzędnych władz Stowarzyszenia lub przepisami prawa.
7) działalność informacyjno - propagandowa,
8) organizowanie szkoleń,
5. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 członków,
6. Od uchwał Prezydium przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 2 tygodni od otrzymania uchwały. Prezydium przedkłada odwołanie Zarządowi Głównemu na najbliższym zebraniu,
7. Posiedzenia Prezydium odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu i zwoływane są przez prezesa Stowarzyszenia lub upoważnionego członka Prezydium.
8. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes lub osoby przez niego upoważnione.

§ 23

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
2. Komisja składa się z trzech osób. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) przedstawianie spostrzeżeń i wniosków Zarządowi Głównemu,
3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb ale co najmniej jeden raz w roku.
5. Przewodniczący lub upoważnieni członkowie Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium.
6. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Kół i Oddziałów.
7. Komisja przesyła sprawozdanie ze swojej działalności Prezydium Zarządu nie później niż dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

Rozdział V

Koła i Oddziały

§ 24

1. Zarząd Główny może powołać Koło Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków oraz oddział na wniosek na wniosek przynajmniej trzech zainteresowanych kół.
2. Władzami koła lub oddziału są :
1) Walne Zebranie Koła lub Oddziału,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
3. Walne Zebranie Koła lub Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła lub Oddziału należy:
1) uchwalanie planu działania,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5) podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków,
6) wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia
5. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła lub Oddziału zwoływane jest raz na cztery lata a sprawozdawcze raz na rok.
6. O terminie zebrania powiadamia Zarząd w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 21 dni przed planowanym terminem zebrania.
7. Nadzwyczajne walne zebranie koła lub oddziału zwoływane jest:
1) na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
2) na podstawie uchwał Zarządu Koła lub Oddziału,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub Oddziału,
4) na żądanie 1 ogólnej liczby członków Koła lub Oddziału.
8. Zarząd Koła lub Oddziału składa się z 3 do 4 osób Komisji Rewizyjnej z 3.
9. Zarząd Koła lub Oddziału wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
10. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
Komisja kontroluje całokształt działalności Koła lub Oddziału, składa sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu i zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. W sprawach pozostałych dot. Kół i Oddziałów mają zastosowanie przepisy regulujące działalność Stowarzyszenia.

12. Koła i Oddziały nie mają osobowości prawnej i w sprawach majątkowych reprezentowane są przez Zarząd Główny Stowarzyszenia bądź przez upoważnione przez niego osoby.

<Następna strona>Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski