Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Stowarzyszenie
Rozwoju Dziecka
i Rodziny


O Stowarzyszeniu
Misja, działania
Ogłoszenia
Statut
Statuetka
Historia
Budynek
Jak trafić?
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgłoszeniaO G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny – Centrum Usług Rehabilitacyjno-Terapeutycznych „SZANSA” w Nowych Skalmierzycach uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2010 roku ulegają zmianie sposób i zasady wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Zmianie ulega między innymi forma wypożyczenia z nieodpłatnej na płatną, co ma zapobiec nieuzasadnionemu przetrzymywaniu sprzętu oraz zabezpieczyć niezbędne środki na bieżącą konserwację i naprawy.
Sposób i stawki odpłatności przedstawiamy poniżej


Sposób i stawki odpłatności
za sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze wypożyczane w ramach
Centrum Usług Rehabilitacyjno - Terapeutycznych „Szansa.
§ 1
1. Wprowadza się sposób i stawki odpłatności za sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze wypożyczane w ramach Centrum Usług Rehabilitacyjno Terapeutycznych „Szansa.
§ 2
1. Biorący do używania ponosił będzie odpłatność za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych w następującej wysokości:

a) łóżko szpitalne – 1,-zł. za każdy dzień,
b) łóżko elektryczne – 1,50 zł. za każdy dzień,
c) wózek inwalidzki, rowerek rehabilitacyjny – 1,- zł. za każdy dzień
c) pozostały sprzęt – 0,50 gr. za każdy dzień.

2. Należność wpłacana będzie do kasy Stowarzyszenia do 5 dnia po upływie każdego miesiąca.
W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających osobiste uregulowanie należności dopuszcza się możliwość wpłaty na wskazane konto Stowarzyszenia (z zachowaniem powyższego terminu).
3. W przypadku zdania sprzętu w trakcie miesiąca należność wyliczana będzie za każdy dzień wypożyczenia i wpłacana w dniu zdania sprzętu.

4. Wpływy z wypożyczeń przeznaczone będą na działalność Statutową Stowarzyszenia związaną z Centrum, a przede wszystkim bieżące naprawy i konserwację posiadanego sprzętu i urządzeń oraz zakupienie nowego sprzętu i urządzeń. 5. Sprzęt odbierany i zdawany jest przez biorącego do używania lub przedstawiciela ustawowego. Ewentualny transport zapewnia wypożyczający we własnym zakresie.

6. U uzasadnionych przypadkach na wniosek biorącego do używania sprzęt i urządzenia mogą zostać przewiezione środkiem transportu Stowarzyszenia.

7. Odpłatność za transport (odbiór i zdanie sprzętu) ustala się w następującej wysokości: a) na terenie miasta Nowe Skalmierzyce – 10zł (dziesięć złotych)
b) na terenie gminy Nowe Skalmierzyce – 15zł (piętnaście złotych)

8. Decyzję umożliwiającą wpłatę na konto Stowarzyszenia podejmuje prezes Stowarzyszenia lub osoba przez niego upoważniona.
O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach zostało jednym z laureatów konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i priorytetu III „Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne” Spośród 1533 pozytywnie ocenionych wniosków w tym priorytecie dofinansowany zostanie złożony przez Stowarzyszenie projekt „Ośrodek Wczesnego Diagnozowania i Wczesnej Terapii „ Koszt całkowity projektu wyniesie 34 952 zł. natomiast kwota dofinansowania 30.200 zł. ,- różnicę zabezpieczy Stowarzyszenie. Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska osób niepełnosprawnych, zapełniając dotkliwą lukę w ofercie usług na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Planowane zajęcia o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym skierowane są do dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i gmin ościennych. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu w każdy czwartek, w godzinach od 15 00 do 20 00 w pomieszczeniach budynku użyczonego na działalność Stowarzyszenia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce. Działania terapeutyczne oparte są o specjalistyczne metody i techniki wynikające bezpośrednio z potrzeb oraz dysfunkcji objętych programem dzieci niepełnosprawnych. W ramach indywidualnego programu rehabilitacyjno - terapeutycznego każdego dziecka przewidziane jest zdiagnozowanie jego zaburzonych funkcji i potencjalnych możliwości, aktywizowanie rodziców i ich przygotowanie do uczestnictwa w procesie terapii, właściwa terapia usprawniająca i korygująca zaburzone funkcje, korzystanie ze specjalistycznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego, niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, podnoszących skuteczność i atrakcyjność zajęć. W celu osiągnięcia zamierzonych celów terapeutycznych proces terapii objęty jest monitorowaniem postępów. Ośrodek dysponuje wykwalifikowanym zespołem specjalistów - w jego skład wchodzą psycholog, logopeda, dwóch pedagogów oraz magister i technik rehabilitacji. Ośrodek dysponuje również niezbędnym sprzętem rehabilitacyjnym, urządzeniami pomocniczymi, salą rehabilitacyjną i salami terapeutycznymi z pomocami metodycznymi.

(29kB)  
O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny i Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych skalmierzycach informuje, iż tegoroczny IX Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych odbędzie się dnia 30 września 2009 roku w Nowych Skalmierzycach. Szczegółowe informacje zamieszczone w programie przeglądu oraz karta zgłoszenia znajdują sięponiżej.

Karta zgłoszenia oraz program Przegladu.


O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach Centrum Usług Rehabilitacyjno-Terapeutycznych "Szansa"

ogłasza zbiórkę


zbędnego nowego i używanego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych (kule, wózki inwalidzkie, balkoniki itp.) do prowadzonej przez organizację wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt i urządzenia dostarczyć można do siedziby organizacji przy ul. Kolejowej 18. Możemy go również odebrać osobiście po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 062 724 32 30 lub 5977018 wew. 24). Niniejsza prośba jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tę formę usług i pozwoli zwiększyć ofertę wypożyczalni.


O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach zaprasza mieszkańców gminy i miasta do korzystania z odpłatnych świadczeń Centrum Usług Rehabilitacyjno-Terapeutycznych "Szansa".
Centrum mieści się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kolejowej 18.
Celem placówki jest pomoc osobom, które utraciły sprawność organizmu oraz przyspieszenie procesu leczenia, rehabilitacji i adaptacji.

Usługi świadczone są w formie:
- odpłatnego udostępniania urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
- ich właściwego doboru i dopasowania, stosownie do potrzeb i możliwości,
- nauki właściwego i bezpiecznego korzystania.

Aby wypożyczyć sprzęt i urządzenia należy wypełnić wniosek (do pobrania w siedzibie Centrum lub internecie), dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania (a w przypadku braku orzeczenia tylko zaświadczenie lekarskie), podpisać stosowną umowę.
Więcej informacji uzyskać można osobiście w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu 062 724 32 30 wew. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wykaz sprzętu i urządzeń pomocniczych, zasady jego udostępniania oraz niezbędne druki dostępne są również na stronie internetowej www. srdir-noweskalmierzyce.pl

Wykaz wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych:

- Podpórki 4 kołowe
- Podpórki 3 kołowe
- Podpórki 2 kołowe
- Balkoniki inwalidzkie kroczące
- Chodziki podpachowe
- Wózki inwalidzkie ręczne
- Krzesła do prysznica
- Krzesła toaletowe z kółkami
- Podwyższenia sedesu
- Siedzenia wannowe
- Łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne zwykłe i z napędem elektrycznym
- Materace przeciwodleżynowe ze zmiennym ciśnieniem
- Materace przeciwodleżynowe
- Kule łokciowe uchylne
- Czwórnóg bez podstawy
- Laski z regulacją wysokości
- Rotory do ćwiczeń kończyn
- Rowery rehabilitacyjne
- Bieżnia elektryczna
- Lampa Sollux
- Przyrząd do ćwiczeń dłoni
- Piłki skoczki
- Piłki lekarskie
- Piłki jeżyki
- Ławeczka rehabilitacyjna
- Krążki gumowe
- Kije do ćwiczeń
- Drabinki wiszące
- Masażery do stóp i ciała
- Ściskacze do rąk
- Poduszki przeciwodleżynoweCopyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski